Teoria Obwodów Elektrycznych - Stanisław Bolkowski

Dział zawierający wszelkie materiały, filmy, instrukcje w formie elektronicznej.

Teoria Obwodów Elektrycznych - Stanisław Bolkowski

Postprzez Joke16 » 24 sty 2010, o 18:06

[img][465:500]http://www.otofotki.pl/img12/obrazki/ve2638_teoria.jpg[/img]Teoria Obwodów Elektrycznych - Stanisław Bolkowski


Autor : Stanisław Bolkowski
Tytuł : Teoria Obwodów Elektrycznych
Wyd.: WNT
Język : Polski
Format : pdf
Stron : 577
Rozmiar : 117 MB


1. Wiadomości wstępne
1.1. Wielkości i jednostki używane w elektrotechnice
1.2. Pojęcia podstawowe elektrotechniki

2. Elementy obwodów elektrycznych
2.1. Klasyfikacja elementów
2.2. Elementy pasywne
2.2.1. Rezystor
2.2.2. Cewka
2.2.3. Kondensator
2.2.4. Elementy pasywne rzeczywiste
2.3. Elementy aktywne
2.3.1. Źródła niesterowane
2.3.2. Źródła sterowane
2.3.3. Elementy aktywne niezródłowe

3. Podstawowe prawa i właściwości obwodu elektrycznego
3.1. Pojęcia podstawowe
3.2. Właściwości obwodu elektrycznego
3.2.1. Einiowość obwodu
3.2.2. Stacjonarność obwodu
3.2.3. Pasywność obwodu
3.2.4. Obwód o parametrach skupionych i rozłożonych
3.3. Prawa Kirchhoffa

4. Sygnały elektryczne i ich klasyfikacja
4.1. Klasyfikacja sygnałów
4.2. Wielkości charakteryzujące sygnały okresowe
4.3. Sygnał wykładniczy
4.4. Sygnał sinusoidalny
4.5. Sygnał jednostkowy i impulsowy

5. Obwody liniowe prądu stałego
5.1. Zastosowanie prawa Ohma i praw Kirchhoffa
5.2. Przekształcanie schematów zastępczych źródeł energii
5.3. Moc prądu stałego i bilans mocy
5.4. Dopasowanie odbiornika do źródła i sprawności źródeł
5.5. Metoda charakterystyk

6. Obwody jednofazowe nierozgałęzione prądu sinusoidalnego
6.1. Zastosowanie metody liczb zespolonych
6.2. Wykresy wektorowe
6.3. Analiza dwójników zawierających elementy RLC
6.3.1. Dwójnik szeregowy RLC
6.3.2. Dwójnik równoległy RLC
6.3.3. Dwójniki szeregowe i równoległe RL oraz RC'. dwójniki idealne R. L, C
6.4. Moc w obwodzie prądu sinusoidalnego
6.4.1. Moc chwilowa
6.4.2. Moc czynna, bierna i pozorna
6.4.3. Trójkąt mocy
6.4.4. Postać zespolona mocy pozornej
6.4.5. Moc w rezystorze idealnym o rezystancji R
6.4.6. Moc w cewce idealnej o indukcyjności L
6.4.7. Moc w kondensatorze idealnym o pojemności C
6.4.8. Moc w dwójniku szeregowym RLC
6.5. Schematy zastępcze kondensatora rzeczywistego
6.6. Schematy zastępcze cewki rzeczywistej

7. Metody obliczania obwodów rozgałęzionych
7.1. Pojęcia podstawowe z dziedziny topologii obwodów
7.2. Macierze strukturalne
7.3. Prawo Ohma i prawa Kirchhoffa w postaci macierzowej
7.4. Metoda oczkowa
7.5. Metoda węzłowa
7.6. Twierdzenie o włączaniu dodatkowych idealnych źródeł napięcia
7.7. Twierdzenie o włączaniu dodatkowych idealnych źródeł prądu
7.8. Twierdzenie o wzajemności
7.9. Przekształcanie i upraszczanie obwodów rozgałęzionych
7.9.1. Twierdzenie o zastępczym źródle energii
7.9.2. Zastępowanie n źródeł rzeczywistych połączonych równolegle jednym źródłem
7.9.3. Przekształcanie trójkąta impedancji w gwiazdę impedancji i odwrotnie

8. Rezonans w obwodach elektrycznych
8.1. Rezonans napięć
8.2. Rezonans prądów
8.3. Rezonans w układach równoległo-szeregowych
8.4. Charakterystyki częstotliwościowe idealnych układów rezonansowych
8.5. Znaczenie praktyczne zjawiska rezonansu

9. Obwody z indukcyjnością wzajemną
9.1. Zjawiska fizyczne przy sprzężeniu magnetycznym elementów obwodów
9.2. Zaciski jednoimienne i ich oznaczanie
9.3. Połączenie szeregowe elementów sprzężonych magnetycznie
9.4. Połączenie równoległe elementów sprzężonych magnetycznie
9.5. Zastępowanie układu ze sprzężeniem układem bez sprzężenia
9.6. Rozwiązywanie obwodów rozgałęzionych prądu sinusoidalnego zawierających elementy sprzężone magnetycznie

10. Transformatory
10.1. Zasada działania transformatora
10.2. Transformator powietrzny
10.3. Transformator z rdzeniem ferromagnetycznym
10.3.1. Budowa transformatorów
10.3.2. Odkształcenie krzywej prądu
10.3.3. Straty w rdzeniu transformatora
10.3.4. Równania i wykres wektorowy transformatora
10.3.5. Transformator idealny
10.3.6. Schematy zastępcze transformatora

11. Układy trójfazowe
11.1. Klasyfikacja układów trójfazowych i pojęcia podstawowe
11.2. Obliczanie układów trójfazowych symetrycznych
11.2.1. Połączenie odbiornika w gwiazdę
11.2.2. Połączenie odbiornika w trójkąt
11.3. Obliczanie układów trójfazowych niesymetrycznych
11.3.1. Połączenie odbiornika w gwiazdę
11.3.2. Połączenie odbiornika w trójkąt
11.4. Pomiar mocy w układach trójfazowych
11.4.1. Pomiar mocy w układach symetrycznych
11.4.2. Pomiar mocy w układach niesymetrycznych
11.5. Pole magnetyczne wirujące
11.6. Metoda składowych symetrycznych
11.7. Składowe α, β, 0

12. Obliczanie obwodów elektrycznych przy przebiegach niesinusoidalnych
12.1. Rozwinięcie funkcji okresowej w szereg Fouriera
12.2. Postacie szeregu Fouriera i obliczanie współczynników szeregu
12.3. Rodzaje symetrii sygnałów okresowych odkształconych
12.3.1. Symetria względem osi odciętych
12.3.2. Symetria względem osi rzędnych
12.3.3. Symetria względem początku układu współrzędnych
12.4. Twierdzenie Parsevala
12.5. Wartość skuteczna napięcia i prądu niesinusoidalnego
12.6. Moc przy przebiegach niesinusoidalnych
12.7. Rozwiązywanie obwodów jednofazowych przy wymuszeniach okresowych niesinusoidalnych
12.8. Zależność krzywej prądu od charakteru obwodu
12.9. Wyższe harmoniczne w układach trójfazowych

13. Analiza częstotliwościowa
13.1. Przekształcenie Fouriera i całka Fouriera
13.2. Widmo amplitudowe i widmo fazowe
13.2.1. Widmo amplitudowe i widmo fazowe funkcji okresowej
13.2.2. Widmo amplitudowe i widmo fazowe funkcji nieokresowej

14. Stany nieustalone w obwodach liniowych
14.1. Pojęcia podstawowe
14.2. Warunki początkowe, prawa komutacji
14.3. Metody analizy obwodów liniowych w stanie nieustalonym
14.4. Metoda klasyczna analizy stanów nieustalonych
14.4.1. Stan nieustalony w gałęzi szeregowej R, L przy wymuszeniu stałym
14.4.2. Stan nieustalony w gałęzi szeregowej R, L, przy zwarciu
14.4.3. Stan nieustalony w gałęzi szeregowej R, L przy wymuszeniu sinusoidalnym
14.5. Metoda operatorowa analizy stanów nieustalonych
14.5.1. Przekształcenie Laplace'a i jego właściwości
14.5.2. Wyznaczanie oryginału funkcji operatorowej
14.5.3. Impedancja. admitancja i transmitancja operatorowa, prawa Kirchhoffa dla transformat
14.5.4. Stan nieustalony w gałęzi szeregowej R, C przy wymuszeniu stałym
14.5.5. Stan nieustalony w gałęzi szeregowej R, C przy zwarciu
14.5.6. Stan nieustalony w gałęzi szeregowej R, C przy wymuszeniu sinusoidalnym
14.5.7. Stan nieustalony w gałęzi szeregowej R, L, C przy wymuszeniu stałym
14.5.8. Stan nieustalony w gałęzi szeregowej R, L, C przy zwarciu
14.6. Rozwiązywanie obwodów w stanie nieustalonym metodą klasyczną i operatorową łącznie
14.7. Rozwiązywanie obwodów w stanie nieustalonym z zastosowaniem twierdzenia Thevenina i twierdzenia Nortona
14.8. Rozwiązywanie obwodów w stanie nieustalonym przy zastosowaniu całki splotowej i całki Duhamela
14.9. Metoda zmiennych stanu
14.9.1. Istota metody
14.9.2. Formułowanie równań stanu
14.9.3. Rozwiązywanie równania stanu
14.9.4. Wartości własne i wektory własne macierzy kwadratowej
14.9.5. Obliczanie macierzy eAt
14.9.6. Zastosowanie metody zmiennych stanu do obliczania stanu nieustalonego w gałęzi R, L, C przy zwarciu

15. Schematy blokowe i grafy przepływu sygnałów
15.1. Elementy schematu blokowego
15.2. Tworzenie schematu blokowego obwodu elektrycznego
15.3. Reguły upraszczania schematów blokowych
15.3.1. Połączenie kaskadowe bloków
15.3.2. Połączenie równoległe bloków
15.3.3. Schemat blokowy układu ze sprzężeniem zwrotnym
15.3.4. Przenoszenie węzła zaczepowego
15.3.5. Przenoszenie węzła sumacyjnego
15.4. Wyznaczanie transmitancji zastępczej układu równoważnego
15.5. Grafy przepływu sygnałów Masona. Pojęcia podstawowe
15.6. Tworzenie grafu przepływowego obwodu elektrycznego
15.7. Reguły redukcji grafów
15.7.1. Połączenie kaskadowe gałęzi
15.7.2. Połączenie równoległe gałęzi
15.7.3. Eliminacja węzła pośredniego i pętli własnej
15.7.4. Inwersja gałęzi grafu
15.8. Reguła ogólna Masona
15.9. Grafy wzmacniacza operacyjnego

16. Czwórniki
16.1. Określenia i właściwości n-wrotnika
16.2. Pojęcia podstawowe dotyczące czwórników
16.3. Równania czwórnika
16.4. Warunki symetrii i odwracalności czwórnika
16.5. Stany pracy czwórnika
16.6. Impedancja wejściowa czwórnika
16.7. Sens fizyczny parametrów łańcuchowych A, B, C, D
16.8. Czwórniki pasywne
16.8.1. Schematy zastępcze czwórników pasywnych
16.8.2. Wyznaczanie parametrów łańcuchowych A, B, C, D w funkcji impedancji w stanie jałowym i w stanie zwarcia
16.8.3. Impedancja charakterystyczna czwórnika symetrycznego
16.8.4. Współczynnik tłumienia, współczynnik fazowy, współczynnik przenoszenia czwórnika symetrycznego
16.8.5. Równania czwórnika symetrycznego uzależnione od funkcji hiperbolicznych
16.9. Czwórniki aktywne
16.9.1. Klasyfikacja czwórników aktywnych
16.9.2. Schematy zastępcze czwórników aktywnych
16.9.3. Źródła sterowane
16.9.4. Konwertery impedancji
16.9.5. Inwertery impedancji
16.9.6. Realizacja źródeł sterowanych, konwerterów i inwerterów
16.9.7. Układy nulatorowo-noratorowe
16.9.8. Podstawowe układy wykorzystujące wzmacniacz operacyjny
16.10. Połączenia czwórników
16.10.1. Połączenie łańcuchowe czwórników
16.10.2. Połączenie równoległe czwórników
16.10.3. Połączenie szeregowe czwórników
16.10.4. Połączenie szeregowo-równolegle czwórników
16.10.5. Połączenie równoległo-szeregowe czwórników

17. Filtry częstotliwościowe
17.1. Określenia podstawowe i klasyfikacja filtrów
17.2. Zależności ogólne dotyczące filtrów typu k
17.3. Filtr dolnoprzepustowy
17.4. Filtr górnoprzepustowy
17.5. Filtr pasmowy i filtr zaporowy
17.6. Filtry aktywne

18. Synteza dwójników pasywnych
18.1. Przedmiot syntezy obwodów
18.2. Właściwości funkcji opisującej dwójnik
18.2.1. Właściwości immitancji operatorowej dwójnika pasywnego
18.2.2. Funkcje energetyczne
18.3. Sprawdzanie warunków realizowalności immitancji
18.4. Metoda Fostera realizacji dwójnika
18.5. Metoda Cauera realizacji dwójnika

19. Teoria linii długich
19.1. Pojęcie linii długiej
19.2. Parametry linii długiej
19.2.1. Rezystancja jednostkowa Ro
19.2.2. Indukcyjność jednostkowa Lo
19.2.3. Pojemność jednostkowa Co
19.2.4. Upływność jednostkowa Go
19.3. Równania linii długiej jednorodnej
19.4. Stan ustalony w linii długiej jednorodnej przy wymuszeniu sinusoidalnym
19.5. Wartości chwilowe napięcia i prądu w linii długiej
19.6. Prędkość fazowa i długości fali
19.7. Parametry falowe linii długiej i ich zależność od częstotliwości
19.8. Impedancja wejściowa linii długiej
19.9. Praca linii długiej przy dopasowaniu falowym
19.10. Linia bez strat
19.11. Linia niezniekształcająca
19.12. Zastępowanie linii długiej czwórnikiem
19.13. Stany nieustalone w liniach długich
19.13.1. Stan nieustalony w linii długiej bez strat w stanie jałowym
19.13.2. Stan nieustalony w linii długiej bez strat w stanie zwarcia
19.13.3. Stan nieustalony w linii długiej przy obciążeniu impedancja falową
19.13.4. Graf przepływowy linii długiej

20. Obwody nieliniowe prądu stałego
20.1. Elementy nieliniowe i ich charakterystyki
20.2. Obliczanie obwodów nieliniowych prądu stałego metodami graficznymi
20.2.1. Połączenie szeregowe elementów nieliniowych
20.2.2. Połączenie równoległe elementów nieliniowych
20.3. Obliczanie obwodów nieliniowych na podstawie twierdzenia Thevenina

21. Obwody magnetyczne
21.1. Definicje podstawowe
21.2. Podstawowe pojęcia magnetyzmu i prawa obwodów magnetycznych
21.3. Rozwiązywanie obwodu magnetycznego nierozgałęzionego ze szczelina powietrzną
21.4. Rozwiązywanie obwodu magnetycznego rozgałęzionego
21.5. Obwód magnetyczny magnesu trwałego

22. Obwody nieliniowe prądu zmiennego
22.1. Opis elementów w obwodach nieliniowych prądu zmiennego
22.2. Aproksymacja charakterystyk nieliniowych
22.3. Obwody nieliniowe z elementami ferromagnetycznymi
22.3.1. Cewka z rdzeniem ferromagnetycznym
22.3.2. Zjawisko ferrorezonansu
22.3.3. Stabilizator ferrorezonansowy
22.3.4. Potrajacze częstotliwości
22.3.5. Układy ferromagnetyczne sterowane
22.4. Obwody nieliniowe z elementami elektronicznymi
22.4.1. Charakterystyki elementów prostownikowych
22.4.2. Charakterystyki diod o specjalnym przeznaczeniu
22.4.3. Obwody z prostownikami
22.5. Drgania w układach nieliniowych
22.5.1. Metoda bilansu harmonicznych
22.5.2. Metoda funkcji opisującej
22.6. Metoda płaszczyzny fazowej
22.6.1. Pojęcia podstawowe
22.6.2. Rodzaje punktów osobliwych
22.6.3. Metoda izoklin

http://hotfile.com/dl/15710702/f102e0e/ ... h.rar.html
Obrazek
Avatar użytkownika
Joke16
MotoManiak
MotoManiak
 
Posty: 665
Dołączył(a): 25 sty 2009, o 15:14
Lokalizacja: Internet

Teoria Obwodów Elektrycznych - Stanisław Bolkowski

Postprzez Pani Kontekstowa » 24 sty 2010, o 18:06

Pani Kontekstowa
 

Teoria Obwodów Elektrycznych - Stanisław Bolkowski

Postprzez Rade_k » 9 lis 2011, o 11:17

możesz odświeżyć link
Avatar użytkownika
Rade_k
MotoManiak
MotoManiak
 
Posty: 423
Dołączył(a): 2 kwi 2007, o 18:49
Lokalizacja: Zimna Wódka
Pochwały: 4
Pojazdy: ogar 200


Powrót do Download

Kto przegląda forum

Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 13 gości